KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA

V školskom roku  prebieha výučba anglického jazyka denne v triede 5. - 6. ročných detí formou hier, pesničiek a básničiek. Okrem toho mohli rodičia prihlásiť svoje deti na anglický krúžok, ktorý deti navštevujú 3x do týždňa.
Počas veselých hodín anglického krúžku sa deti hravou formou učia základné slovíčka v anglickom jazyku. Náplňou tohto krúžku sú rôzne hry, piesne, básne a riekanky. Získané vedomosti 
z celoročných stretnutí s angličtinou potom uplatnia v pokračovaní 
v lekciách v ďalšom školskom roku v materskej škole či v základnej škole.
Výučbu zabezpečujú odborne, jazykovo i pedagogicky vzdelané učiteľky.
Krúžky