Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2015/2016


Premiantom školy  za šk. rok 2015/2016 sa stala Zdenka Bodnárová 9. roč. Bola ocenená primátorom mesta.

Vo finále Školskej olympiády Košice 2016, vo futbale žiakov, naši chlapci získali 3. miesto

Dievčatá šiesteho a siedmeho ročníka sa v KK v Spišskej Novej Vsi, vo futbale dievčat umiestnili na peknom 5. mieste.

V KK biologickej olympiády kategórie E sa úspešným riešiteľom stal Š. Scholtz zo 6. roč.

V OK súťaže Slávik Slovenska sa umiestnila na 2. mieste K. Drangová zo 6. roč. a pochvalu poroty dostala T. Forraiová z 7. roč.

Hraj o cenu Východoslovenského múzea je prehliadka dramatizácie dejín Košíc, v ktorej naši žiaci získali 2. a 3. miesto.

Vynikajúce výsledky:OK  biologickej olympiády 1. miesto v kategórii D projektová časť A. Ben Peretz 6. roč. a 1. miesto teoreticko praktická časť
B. Antolíková 7. roč. Gratulujeme a ďakujeme p. uč. Lengyelovej

V OK súťaže vo futbale dievčat, si vykopali 1. miesto dievčatá 6. a 7. ročníka

KK geografickej olympiády:úspešnou riešiteľkou sa stala K. Mosejová 8. roč.

OK biologickej olympiády E kategória odbornosť geológia: na 1. mieste sa umiestnil Š. Scholtz zo 6. roč.

OK Hviezdoslavov Kubín: 2. miesto próza  I. kategória  získala T. Husáková zo 4. ročníka.

Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie primátora na návrh Oddelenia školstva MMK, prevzala naša pani riaditeľka Mgr. V Kuliková. Gratulujeme. FOTO

OK Pytagoriáda: na krásnom 2. mieste sa umiestnila N. Utľáková z 3. ročníka a V. Forgáčová  z 3. ročníka bola úspešnou riešiteľkou

OK geografickej olympiády: výborné 2. miesto získala K. Mosejová 8. roč.

OK Šaliansky Maťko úspešní boli žiaci: 2. miesto Terezka Husáková 4. ročník a 3. miesto Štefán Derján 6. roč.

Testovanie 5-2015 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      78,1 %            66,62%  
MAT     76,67%           61,99%

Školská športová liga vo futbale: 3. miesto získali mladší žiaci

Dominikova vianočná pieseň: T. Husáková získala Cenu poroty za prejav a Samko Blaščák - cenu za účasť

V OK v bedmintone žiačok získali krásne 1. miesto s postupom na krajské kolo Sofia Kuliková a Emília Buchalová z 8. ročníka.

Mestská strelecká liga ZŠ: 3. miesto, kategória mladší žiaci - M. Macko, F. Kmec, M. Utľák zo 6. ročníka.

OK v streľbe získali 2. miesto mladší žiaci- M. Macko, F. Kmec, M. Utľák zo 6. roč.

"Opýtaj sa svojho dedka a babky" projekt, ktorý organizovala mestská časť Ťahanovce k 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny a 71. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie. Do projektu sa zapojila K. Drangová žiačka 6. roč., ktorá sa zúčastnila exkurzie na Duklu a do Svidníka. 
2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Termíny prázdnin v šk. roku 2015/2016

                   Termín prázdnin             Nástup do školy
 
letné             1. 7. - 2. 9. 2016       5. 9. 2016 (pondelok)

Erasmus+
Veselé letné prázdniny