Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.10 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2016/2017

Naše žiačky dňa 4.5.2017 vybojovali 2.miesto v malom futbale žiačok-Dôvera cup. Blahoželáme!

Olympiáda z biológie, OK kategória D, 1. miesto v časti projekt získal A. Ben Peretz zo 7. roč. R. Fedorová a P. Eperješi boli úspešnými riešiteľmi.

K. Mosejová z 9. roč. bola úspešnou riešiteľkou v OK kole matematickej olympiády, v KK bola úspešnou riešiteľkou v konkurencii 117 žiakov. Príprava Mgr. Pomothyová.

Vedomostná sútaž o olympizme.

Do sútaže sa zaregistrovalo 354 družstiev zo základných a 81 družstiev zo stredných škôl. Táto forma sútaže oslovila spolu neuveriteľných 1305 detí.
Do finále sme sa bohužial nedostali, ale dievčatá E. Hajduková, T. Forraiová a L. Jacková z 8. roč. skončili na peknom 59. mieste. Príprava Mgr. M. Tomáš.

V OK biologickej olympiády kategória E časť geológia, získal  výborné 1. miesto Š. Scholtz zo 7. roč. a postupuje na KK. gratulujeme a ďakujeme za prípravu p. uč. Lengyelovej.

OK matematickej súťaže Pytagoriáda:
P3 - 3. miesto M. Pogányová
P4 - 4. miesto N. Utľáková
P5 - 4. miesto D. Dudáš
Úspešným riešitelom a p. učiteľkám Pakosovej, Janitorovej a Pomothyovej ďakujeme za reprezentáciu a prípravu.

Veľmi pekné 3. miesto získala v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, Viktória Forgáčová zo 4. roč.
Blahoželáme a ďakujeme p. uč. Janitorovej za prípravu.

Vynikajúce výsledky priniesli naši žiaci z OK biologickej olympiády.
S. Kuliková získala 1. miesto a postupuje do KK.
K. Mosejová sa umiestnila na 2. mieste a D. Kasterko na 4. mieste.
Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy a p. uč. Lengyelovej za prípravu.

Testovanie 5-2016 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      77,9 %            63,1 %  
MAT     80,3 %            62,3 %

OK súťaže Šaliansky Maťko: 2. miesto v I. kategórii obsadil P. Vojtaník 2. roč. a 3. miesto v II. kategórii V. Forgáčová 4. roč. Za prípravu ďakujeme p. uč. Nagyovej a p. uč. Janitorovej.

Celoslovenská súťaž Všetkovedko: 1. miesto získal S. Blaščák z 2. roč.
OK olympiády v anglickom jazyku: vynikajúce 1. miesto získala S. Kuliková z 9. roč. V krajskom kole držíme palce. Ďakujeme p. uč. Fedorovej.

OK olympiády v SJL: na  krásnom 2. mieste sa umiestnila K. Mosejová z 9. roč.Ďakujeme p. uč. Kuľbagovej

Krajské kolo súťaže v bedmintone:veľmi pekné 4. miesto vybojovali S. Kuliková a E. Buchalová z 9. roč.

Krajské kolo Dobšinského Košice: Cena primátora Patrik Vojtaník 2. roč. a cena poroty Tereza Husáková z 5. roč. príprava p. uč. Janitorová a Nagyová.

Školské kolo Dobšinského Košice:
1.kategória:1.miesto-Patrik Vojtaník-postup na OK
                   2.Viktória Forgáčová 3.Júlia Eštvánová
2.kategória:1.miesto-Tereza Husáková- postup na OK

Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok. Dievčatá S. Kuliková a E. Buchalová získali 1. miesto, postupujú na krajské kolo a chlapci sa umiestnili na 4. mieste.

Deň jablka - 17.10. sa uskutočnil 4 ročník súťaže. Zúčastnilo sa ho 53 súťažiach. Všetkým ďakujeme.
2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Termín letných prázdnin v šk. roku 2016/2017

Termín prázdnin             Nástup do školy                                         
      
1. 7. - 31. 8. 2017        4.   9. 2017 (pondelok)

Erasmus+
MÁJ

Pozrite si: Ako správne nakupovať

KK biologická olympiáda

Súťaž vo futbale mladších žiakov a žiačok

Deň Zeme

OK Slávik Slovenska

Turnaj ml. žiakov v prehadzovanej

Návšteva Talianska Erasmus+
zápis do 1. ročníka
OZNAM
Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom 1. – 9. ročníka základnej školy, riaditeľské voľno  dňa 6. júna 2017.