Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.10 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2016/2017

OK olympiády v anglickom jazyku: vynikajúce 1. miesto získala S. Kuliková z 9. roč. V krajskom kole držíme palce. Ďakujeme p. uč. Fedorovej.

OK olympiády v SJL: na  krásnom 2. mieste sa umiestnila K. Mosejová z 9. roč.Ďakujeme p. uč. Kuľbagovej

Krajské kolo súťaže v bedmintone:veľmi pekné 4. miesto vybojovali S. Kuliková a E. Buchalová z 9. roč.

Krajské kolo Dobšinského Košice: Cena primátora Patrik Vojtaník 2. roč. a cena poroty Tereza Husáková z 5. roč.

Školské kolo Dobšinského Košice:
1.kategória:1.miesto-Patrik Vojtaník-postup na Ok
                   2.Viktória Forgáčová 3.Júlia Eštvánová
2.kategória:1.miesto-Tereza Husáková- postup na Ok

Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok. Dievčatá S. Kuliková a E. Buchalová získali 1. miesto, postupujú na krajské kolo a chlapci sa umiestnili na 4. mieste.

Deň jablka - 17.10. sa uskutočnil 4 ročník súťaže. Zúčastnilo sa ho 53 súťažiach. Všetkým ďakujeme.

Testovanie 5-2015 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      78,1 %            66,62%  
MAT     76,67%           61,99%


2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Termíny prázdnin v šk. roku 2016/2017

                   Termín prázdnin             Nástup do školy
polročné         3.   2.                           6.   2. 2017                                         
jarné               6.  3.- 10. 3.               13.   3. 2017
veľkonočné    13. 4.- 18. 4.                19.   4. 2017      
letné               1. 7. - 31. 8. 2017        4.   9. 2017 (pondelok)

Erasmus+
JANUÁR

OK olympiáda z anglického jazyka
OK olympiáda  z matematiky
OK Šaliansky Maťko
Karneval
Predstavenie v anglickom jazyku
Polročné hodnotenie
Polročné prázdniny 3.2. 2017
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Metodický deň učiteľov
RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR c. 231/2009 Z. z.

udeľuje na deň 2. 2. 2017 (štvrtok)

riaditeľské voľno z dôvodu metodického dňa učiteľov