Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
MŠ tel.č. 055/ 6369518
e-mail: zszelke@gmail.com

               www.zszelke.edu.sk

www.sk.wikipedia.org/wiki/Ťahanovce

Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:


Ocenenie premiant školy si odniesol Denis Neveloš 9. roč. za výborné výsledky, ktoré získal počas celého štúdia za prospech a súťaže.

Ocenenie najúspešnejších žiakov školy: D Neveloš, Z. Bodnárová, S. Kuliková, A. Compelová, Š. Derján, M. Utľák, L. Halászová, foto

Okresné kolo biologickej olympiády:
Teoreticko praktická časť- 1. miesto Z. Bodnárová a 3. miesto A. Compelová
Prezentačná časť - 1. miesto S. Kuliková
Ďakujeme p. uč. Lengyelovej za  prípravu a dievčatám za výbornú reprezentáciu školy

Testovanie 9 (Monitor) 13/14

priemerná úspešnosť školy                              percentil školy     
                               zo SJL - 64,54 %                        63,39
                                                                                                            
                               z MAT - 79,23 %                          98,14
 
celoslovenský priemer: SJL 62,00 %    MAT 54,67 %

100% výsledok dosiahli z matematiky S. Olajošová a D. Neveloš. Blahoželáme!
                                         
Percentil školy znamená, koľko precent škôl na Slovensku skončilo s horším výsledkom ako naša škola.

Matematický klokan je celoslovenská súťaž, v ktorej žiaci D. Neveloš,S. Kuliková  a K. Mosejová a žiaci prvého ročníka D. Nagy, P. Forrai, a S. Krauszová získali plný počet bodov 100% a stali sa najúspešnejšími riešiteľmi.

Celomestské oslavy Dňa učiteľov. Primátorom mesta Richardom Rašim bola ocenená Mgr. D. Fedorová.
Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Emil Petrvalský odovzdal verejné poďakovanie  Mgr. Marte Pomothyovej, Mgr. Martine Kuľhovej. FOTO

OK súťaže Hviezdoslavov Kubín - výborné výsledky dosiahli: 2. miesto L. Halászová, I. kategória poézia a 3. miesta Š. Derján II. kategória próza a M. Utľák II. kategória poézia

Speváckej súťaže Furča Star, sa zúčastnila N. Marcinová, ktorá so svojou piesňou zvíťazila

Comenius Asistent pre žiakov:

V školskom roku 2014 budeme hostiteľskou školou pre Comenius asistenta pána Mithat Cahit Sariho
z Istanbulu, Turecko.
Hlavnou  náplňou práce Comenius asistenta je komunikácia s našimi žiakmi v anglickom jazyku.
Pána Sariho srdečne vítame a tešíme sa na spoluprácu s ním.

3. miesto v OK geografickej olympiády získal Denis Neveloš a 9. miesto v krajskom kole
1. miesto v OK súťaže Šaliansky Maťko získal Števko Derján

Úspešný riešiteľ OK Pytagoriády bol Róbert Bažalík

Spevácka súťaž Ťahanovská ruža. 2. miesto získala N. Marcinová

Výborné umiestnenie získal Filip Kmec v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor

OK matematickej olympiády Denis Neveloš 6. miesto s postupom na krajské kolo

OK streleckej súťaže - 3. miesto družstvo chlapcov
P. Tóth, E. Macko, J. Oros a L. Szánto

V OK súťaže v bedmintone získali žiačky
Ľ. Buchalová a S. Kuliková 3. miesto

V krajskom kole recitačnej  súťaže Dobšinského Košice získal Š. Derján Cenu TV Región

V obvodnom kole cezpoľného behu získal žiak našej školy Nikolas Pokuta           3. miesto

Žiaci našej školy sa zúčastnili nočného behu Night run, ktorú organizovalo mesto Košice v rámci EHMK

2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Materská školaVESELÉ PRÁZDNINY
LETNÉ PRÁZDNINY       
30. jún – 29. august 2014
L
E
T
O